Plán výchovy a péče

Dětská skupina Šmoulka zajišťuje hlídání dětí ve věku od jednoho do pěti let. Prostory naší skupiny splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní požadavky paper writing service vyplývající ze zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění, a vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny, v platném znění.


Během pobytu dostávají děti poznatky ze všech povinných interakčních oblastí:

1) Dítě a jeho tělo – oblast biologická

 2) Dítě a jeho psychika – oblast psychologická

 3) Dítě a ten druhý – oblast interpersonální

 4) Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní

 5) Dítě a svět – oblast environmentální


Hlavním cílem dětské skupiny Šmoulka je předávat dětem dovednosti, které jim nenásilnou, hravou formou pomáhají rozvíjet svou fantazii, tvořivost, vnímání, poznávat různé materiály, svět kolem nás, nové kamarády a vést je k samostatnosti.

K dětem přistupujeme s respektem. Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a vytváření harmonického a laskavého prostředí. Pomáháme v navazování nových kamarádských vztahů.

U dětí rozvíjíme celou jeho osobnost, poskytujeme mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. U dětí dbáme na rozvoj jazykových a komunikativních schopností a dovedností. Děti se učí nové básničky a písničky, doplněné pohybovými aktivitami, čímž pomáháme rozvíjet schopnosti hrubé i jemné motoriky, rozvíjíme pozornost a paměť. Dále se zaměřujeme na rozvoj poznávacích a volních vlastností, smyslového vnímání a vytváření pozitivního vztahu k přírodě a společnosti.

Učíme děti základním hygienickým činnostem (umývání rukou), základní sebeobsluze (zavazování tkaniček, stolování), starání se o své okolí (úklid hraček, péče o zvířátka v minizoo).

Abychom se o děti mohli dobře postarat, úzce spolupracujeme s rodiči. Velmi nám naši práci usnadníte, pokud nás budete informovat o všech změnách, které u dítěte (případně v rodině) nastanou či nastaly. Aby Vám mohlo how to write rhetorical analysis Vaše dítě ukázat, v jakém prostředí tráví svůj čas, budeme během roku pořádat aktivity společně pro rodiče a děti (Mikuláš, besídky, Den dětí).


Pokračuj na:

Volná místa